Regulamin serwisu

Regulamin Food Truck Portal

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin Food Truck Portal (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki korzystania z Portalu oraz świadczenia za jego pośrednictwem usług.

 2. Właścicielem Portalu i podmiotem świadczącym za jego pośrednictwem usługi jest Administrator serwisu BLS, NIP 7271094732, z siedzibą w Łodzi.

 3. Treść niniejszego Regulaminu zgodna jest z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Do prawidłowego działania Portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń, przeglądarek internetowych Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.

§ 2 Definicje

 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

  • Administrator: podmiot będący właścicielem Portalu oraz dostarczający w jego ramach usługi;

  • Portal: znajdujący się w domenie internetowej www.foodtruckportal.pl,  pod nazwą “Food Truck Portal czyli Erafoodtruckera” Portal, prowadzony przez Administratora, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń związanych z branżą mobilnej gastronomii oraz z zakresu organizacji imprez, zlotów i wydarzeń, a także umożliwiający przeglądanie zamieszczonych ofert oraz informacji,

  • Użytkownik niezarejestrowany: osoba korzystająca z Portalu w sposób bierny, przeglądająca jego treści;

  • Zleceniodawca: osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zlecenie reklamowe;

  • Zlecenie reklamowe: złożony za pomocą poczty elektronicznej formularz zamówienia reklamy;

  • Emisja reklamy: określony w zleceniu reklamowym czas wyświetlania i utrzymywania reklamy;

  • Food Truck: mobilny punkt gastronomiczny będący miejscem sprzedaży dań/potraw na wynos przygotowywanych na zasadzie restauracji/bufetu.

§ 3 Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Food Truck Portal jest Portalem informacyjnym, którego celem jest kompleksowe informowanie Użytkowników o branży gastronomicznej.

 2. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień

 3. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne z wyłączeniem usług określonych w niniejszym Regulaminie jako płatne.

 4. W ramach prowadzonego przez Administratora Portalu świadczone są następujące Usługi:

  • usługi bezpłatne: polegające na możliwości zapoznawania się przez nieograniczoną ilość Użytkowników z zawartymi w Portalu informacjami;

  • usługi odpłatne: polegające na możliwości zamieszczania w Portalu odpłatnych reklam.

 5. Każdy z Użytkowników Portalu obowiązany jest do korzystania z jego usług w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz z dobrymi obyczajami. W szczególności Użytkownik obowiązany jest do:

  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystanie z jego usług przez innych Użytkowników;

  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników Portalu, a w szczególności naruszania ich dóbr osobistych, zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o nich bez ich uprzedniej zgody.

 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Portalu treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, uważanych powszechnie za obraźliwe; naruszających dobra osobiste innych osób, treści naruszających wizerunek, prawa autorskie, znaki towarowe innych użytkowników bądź godzących w dobre imię Portalu. Złamanie powyższych postanowień skutkować będzie upomnieniem użytkownika oraz usunięciem z Portalu sprzecznej z postanowieniami niniejszego Regulaminu publikacji.

§ 4 Promocja i reklama

 1. Jakakolwiek forma reklamy i promocji dozwolona jest wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W ramach Portalu dopuszczalne jest zamieszczanie reklam w formie:

  • reklamy graficznej, obejmującej umieszczenie w Portalu loga ogłoszeniodawcy (przekierowanie do strony ogłoszeniodawcy);

  • reklamy tekstowej: reklama w postaci tekstu o określonej liczbie znaków i elementów graficznych, w szczególności w formie artykułu sponsorowanego, recenzji, wywiadu; testu produktów Użytkownika będącego reklamodawcą bądź w innej, ustalonej pomiędzy Administratorem Portalu a Użytkownikiem formie;

  • reklamy niestandardowej, w postaci uzgodnionej pomiędzy Administratorem Portalu a Użytkownikiem.

 2. Użytkownik chcąc zamieścić w Portalu reklamę przesyła na adres e-mail info@foodtruckportal.pl zgłoszenie, zawierające dokładny opis reklamy (forma, treść, grafika). Przesłane zgłoszenie podlega weryfikacji oraz korekcie przez Administratora Portalu.

 3. Wycena  reklamy dokonywana jest przez Administratora Portalu po otrzymaniu zapytania reklamowego.

 4. Publikacja reklamy w Portalu następuje po uiszczeniu płatności i zaksięgowaniu jej na koncie Administratora Portalu.

 5. Przesyłane pliki graficzne muszą spełniać poniższe wymogi:

  • grafika może zawierać jedynie nazwę i logo, nie może zawierać w sobie elementów bądź treści wprowadzających w błąd, niezgodnych ze stanem rzeczywistym, zawierających ukrytą autoreklamę lub promocję;

  • grafika nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, prawa do wizerunku osoby trzeciej bądź praw do znaków towarowych osób trzecich.

 6. Za publikację reklamy naliczana jest opłata w wysokości zgodnej z przesłaną wyceną. Okres publikowania reklamy może być przedłużony na dalsze oznaczone okresy, po uprzednim sprawdzeniu dostępności miejsca reklamowego w Portalu. W przypadku braku dostępności miejsca reklamowego, Administrator Portalu zaproponuje najbliższy możliwy wolny termin zamieszczenia reklamy.

 7. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane bądź nieaktualne dane wskazane w reklamie.

 8. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za podane przez reklamodawcę adresy stron www, w tym między innymi za połączone z podanym adresem www przekierowanie do strony internetowej oraz za zawarte na wskazanej stronie internetowej treści, reklamy bądź jakiekolwiek inne formy przekazu.

 9. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie bądź nie należyte wykonanie zlecenia reklamowego, spowodowane siłą wyższą bądź czynnikami pozostającymi poza kontrolą Administratora Portalu.

 10. W przypadku, gdy z winy Administratora Portalu emisja reklamy nie nastąpi bądź nastąpi w sposób wadliwy, Administrator Portalu zobowiązuje się do powtórnej emisji w ustalonym terminie.

 11. Powtórna emisja reklamy nie dotyczy przypadku, gdy wada emisji powstała z winy reklamodawcy jak m. in. błędne podanie treści ogłoszenia, błędne podanie danych kontaktowych lub przesłanie nieprawidłowego pliku graficznego.

§ 5 Galeria

 1. Użytkownik Portalu może przesyłać na adres info@foodtruckportal.pl fotografie, które po weryfikacji przez Administratora zostaną zamieszczone w Galerii.

 1. Przesyłając fotografię należy wskazać imię i nazwisko (pseudonim) autora oraz podać krótki opis zdjęcia. Wskazane dane opublikowane będą wraz z fotografią.

 2. Przesyłane przez Użytkowników fotografie muszą spełniać poniższe wymogi:

  • fotografie muszą być wyraźne, o odpowiedniej ostrości oraz odpowiednio doświetlone;

  • fotografie muszą być zgodne z tematyką Portalu;

  • fotografie nie mogą zawierać elementów uznanych za obraźliwe, gorszące;

  • fotografie nie mogą zawierać ukrytej reklamy lub autopromocji;

  • fotografie nie mogą zawierać elementów niezgodnych z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującym prawem;

  • fotografie nie mogą naruszać praw osób trzecich do ochrony nich wizerunku.

 3. Przesłane fotografie weryfikowane są przez Administratora pod kątem spełnienia określonych w niniejszym Regulaminie wymogów. Jeżeli fotografia zgodna jest z określonymi wymogami, zamieszczana jest ona przez Administratora Portalu w odpowiedniej kategorii.

 4. Użytkownik, przesyłając fotografię, udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na prezentowanie fotografii:

  • na stronach Portalu internetowego Food Truck Portal;

  • na stronach partnerskich Food Truck Portal;

  • w reklamach, artykułach prasowych oraz podczas akcji promocyjnych organizowanych przez Administratora Food Truck Portal. Użytkownik oświadcza jednocześnie, iż nie będzie rościł żadnych roszczeń finansowych z tytułu prezentacji jego fotografii we wszystkich opisanych powyżej materiałach Portalu.

 5. Użytkownik ma prawo przesyłać wyłącznie fotografie, których jest autorem, do których przysługują mu prawa autorskie bądź do których posiada odpowiednią licencję.

 6. Umieszczane na stronach Portalu fotografie nie mogą naruszać praw osób trzecich do ochrony ich wizerunku. W przypadku publikacji fotografii, która przedstawia osobę trzecią, Użytkownik Portalu oświadcza, iż posiada zgodę wszystkich osób widniejących na fotografii na nieodpłatną ich publikację na stronach Portalu. W przypadku, gdy na fotografii widnieją osoby niepełnoletnie, na jej publikację wymagana jest zgoda opiekuna osoby niepełnoletniej.

 7. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

  • naruszenie przez Użytkownika prawa do ochrony wizerunku osoby trzeciej, w tym za umieszczenie przez Użytkownika fotografii bez uzyskania uprzedniej zgody od osoby widniejącej na fotografii na jej publikację;

  • naruszenie praw autorskich przez Użytkownika poprzez publikację fotografii bez uzyskania uprzedniej zgody autora fotografii na jej publikację bądź bez uzyskania odpowiedniej licencji;

 8. W przypadku, gdy osoba trzecia nie życzy sobie, aby  jej wizerunek widniał na opublikowanej fotografii należy przesłać zgłoszenie na adres info@foodtruckportal.pl z prośbą o usunięcie fotografii. Po otrzymaniu zgłoszenia Administrator usuwa fotografię lub wizerunek osoby zgłaszającej prośbę.

 9. Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób zamieszczonych w galerii fotografii bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora Portalu.

§ 6 Kalendarz

 1. W części Portalu oznaczonej jako “Kalendarz” Administrator Portalu umieszcza terminy oraz informacje dotyczące imprez, zlotów oraz wydarzeń związanych z branżą mobilnej gastronomii.

 2. Terminy oraz informacje dotyczące imprez, zlotów oraz wydarzeń są na bieżąco aktualizowane przez Administratora Portalu.

 3. Użytkownik może przesłać na adres e-mail info@foodtruckportal.pl zgłoszenie imprezy, które nie zostało jeszcze umieszczone w kalendarzu. Po pozytywnej weryfikacji oraz zaakceptowaniu zgłoszenia przez Administratora Portalu, termin oraz informacje dotyczące wydarzenia umieszczane są w kalendarzu.

 4. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

  • zmiany terminów imprez, zlotów, wydarzeń, które zamieszczone zostały w kalendarzu;

  • odwołanie imprezy, zlotu bądź wydarzenia umieszczonego w kalendarzu;

  • nieścisłości pomiędzy zamieszczonymi w kalendarzu informacjami dotyczącymi imprez uzyskanymi od organizatora danej imprezy a stanem rzeczywistym;

  • za jakiejkolwiek zmiany bądź załamania pogodowe powodujące rozbieżności pomiędzy opublikowaną w Portalu prognozą pogodową a pogodą rzeczywistą.

§ 7 Pliki cookies

 1. Dla poprawnego działania Food Truck Portal wykorzystuje pliki cookies, zaś informacje w nich zawarte zbierane są w sposób automatyczny.

 2. Cookies (ciasteczka) są pojedynczymi plikami tekstowymi, wysyłanymi przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania funkcjonalności Portalu do potrzeb ich Użytkowników oraz dla celów statystycznych.

 4. Użytkownik korzystając z Portalu wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki oraz na domyślne przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 5. Food Truck Portal wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

  • pliki cookies sesyjne: pliki te pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej bądź zamknięcia przeglądarki internetowej;

  • pliki cookies stałe: zostają one zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w pliku bądź do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

 6. Pliki cookies są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika poprzez domyślne ustawienia przeglądarki internetowej. Automatyczne zapisywanie plików Użytkownik może wyłączyć poprzez indywidualne ustawienia przeglądarki internetowej.

 7. Zmiana ustawień automatycznego zapisywania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność Portalu, co tym samym może spowodować niepoprawne działanie Portalu oraz wyłączenie niektórych z jego funkcji.

§ 8 Dane osobowe

 1. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych obejmujące prawo aktualizacji, a także prawo żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy danych.

 2. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:
  • prawo do informacji (dotyczących Państwa danych osobowych),
  • prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu),
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Prawo do skorzystania z uprawnień przysługuje w odniesieniu do:

  • żądania sprostowania danych
  • żądania usunięcia danych
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych
  • żądania przeniesienia danych

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 3. Administratorem danych osobowych jest firma BLS z siedzibą w Łodzi, ul. Gimnastyczna 126, NIP 7271094732, właściciel portalu www.foodtruckportal.pl

 4. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem oraz dostępem osób niepowołanych i niewłaściwym ich wykorzystaniem. Dane osobowe Użytkowników podane przy rejestracji przetwarzane będą wyłącznie przez Administratora i nie będą przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do przerw technicznych, których celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Portalu. Tym samym Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakich może doznać Użytkownik  na skutek wystąpienia błędów, awarii lub przerw w funkcjonowaniu Portalu.

 2. Administrator Portalu dołoży wszelkich starań, aby Portal i wszystkie świadczone przez niego usługi działały w sposób ciągły i bez zakłóceń. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność Portalu spowodowaną siłą wyższą, za niezawinione lub niezależne od niego zakłócenia w działaniu Portalu oraz za zakłócenia spowodowane działaniami Użytkowników Portalu lub osób trzecich.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia lub natychmiastowego usunięcia reklamy, bez uprzedniego poinformowania ogłoszeniodawcy lub reklamodawcy, w przypadku naruszenia Regulaminu, a zwłaszcza:

  • zmiany strony docelowej, do której prowadzi podany w ogłoszeniu lub reklamie link;

  • zamieszczenia na stronie docelowej, do której prowadzi link podany przy składaniu zamówienia treści obraźliwych, wulgarnych, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich (w tym prawo do wizerunku, ochrony znaku towarowego);

  • wykrycia przez Administratora Portalu naruszenia jego praw autorskich, zwłaszcza poprzez wykorzystanie treści pochodzących z Portalu bądź ze stron Portali zależnych, na co nie została wyrażona zgoda.

 4. W przypadku zawieszenia lub usunięcia ogłoszenia lub reklamy wskutek wykrycia naruszeń niniejszego Regulaminu, opłata za umieszczenie ogłoszenia lub reklamy nie podlega zwrotowi.

 5. W przypadku odsprzedaży Food Truck Portal, nabywca wstąpi w całość praw i obowiązków przysługujących dotychczas Administratorowi Portalu.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez nabywcę Portalu związane z funkcjonalnością oraz działaniem Portalu.

§ 10 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia bądź dnia w którym emisja powinna była być zakończona.

 2. Reklamację należy składać drogą pisemną, przesyłając na adres e-mail info@foodtruckportal.pl reklamację wraz z jej uzasadnieniem. W swojej treści reklamacja powinna zawierać do najmniej imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail oraz dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia.

 3. Administrator Portalu rozpozna reklamację w terminie 14 dni, liczonym od dnia złożenia reklamacji, zaś w przypadku braków od dnia jej uzupełnienia. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesłana zostanie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 4. W przypadku nieuwzględnienia przez Administratora Portalu, Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania, które należy złożyć w terminie 7 dni od dnia pierwotnego rozpatrzenia reklamacji.

 5. Administrator Portalu odpowiada na odwołanie w terminie 3 dni roboczych od chwili jego otrzymania.

§ 11 Prawa autorskie

 1. Food Truck Portal znajdujący się w domenie internetowej www.foodtruckportal.pl jest wyłączną własnością Administratora Portalu tj. BLS z siedzibą w Łodzi. Dostęp oraz korzystanie z Portalu podlega ochronie prawnej, przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w szczególności w Ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej) oraz postanowieniach przewidzianych poniżej.

 2. Wszelkie materiały, publikacje, teksty, opracowania, informacje są autorskimi opracowaniami Administratora Portalu oraz osób współpracujących z Portalem i podlegają ochronie prawnej.

 3. Symbole oraz znaki towarowe prezentowane na stronach Portalu oraz w portalach powiązanych podlegają ochronie przewidzianej w odpowiednich przepisach prawnych.

 4. Materiały, publikacje, teksty, opracowania, informacje, wygląd witryn oraz rozwiązania techniczne zawarte na stronach Portalu nie mogą być kopiowane, modyfikowane, publikowane ani rozpowszechniane.

 5. Publikacja materiałów pochodzących ze stron Food Truck Portal możliwa jest po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora Portalu oraz wymaga wskazania źródła pochodzenia materiałów (wskazanie adresu www Portalu).

 6. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich bądź praw własności przemysłowej Administratora Portalu podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne, zmierzające do zaniechania naruszeń oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, co nastąpi poprzez jego aktualizację. Istotne zmiany zostaną ogłoszone na stronie głównej Portalu.

 2. Spory powstałe wskutek korzystania z Food Truck Portal rozstrzygane będą na drodze polubownej. Jeśli Strony nie osiągną porozumienia w drodze polubownej, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2014 r.