Gra planszowa Food Truck – Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu odbywającego się na stronie www.foodtruckportal.pl/
 1. Organizatorem konkursu jest właściciel witryny internetowej www.foodtruckportal.pl
 2. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Nasza Księgarnia https://nk.com.pl/
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny, bezpłatny i wymaga zaakceptowania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje go do ich przestrzegania.
 5. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.foodtruckportal.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Definicje:

Regulamin konkursu – niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

Fanpage – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/foodtruckportal/

Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jury – 2 osoby powołane przez Organizatora w celu wybrania najlepszych odpowiedzi konkursowych

2. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10 kwietnia 2018 r. z chwilą jego ogłoszenia na Fanpage’u i trwa do dnia 11 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59 (decyduje data i godzina otrzymania przez Organizatora wiadomości e-mail).

3. Warunki uczestnictwa oraz zasady konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zasady Konkursu wiążą Uczestników, którzy w okresie jego obowiązywania skorzystają z niego oraz zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu oryginalnej nazwy food trucka.
 4. Odpowiedź konkursową należy przesłać na adres info@foodtruckportal.pl
 5. Każdy Uczestnik Konkursu może tylko raz przesłać propozycję nazwy, która będzie brała udział w Konkursie.
 6. ​Uczestnik, przystępując do Konkursu, udziela Organizatorowi bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie, wyłącznej licencji obejmującej wykorzystanie zaproponowanej przez Uczestnika nazwy i wszystkich innych połączonych z nią treści w sposób dowolny dla wszelkich możliwych potrzeb Organizatora, nie wyłączając celów marketingowych. Udzielenie niniejszej licencji jest nieodpłatne.
 7. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do poszanowania dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania odpowiedzi konkursowych przesłanych na Fanpage naruszających postanowienia zawarte w §3 pkt. 7 oraz pkt. 8.

4. Zasady wyłaniania zwycięzców

 1. Organizator typuje zwycięzców Konkursu wyłącznie spośród osób, które spełniły warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu.
 2. Spośród przesłanych przez Uczestników odpowiedzi konkursowych, nagrodzone zostaną te, które najbardziej spodobają się składowi Jury.
 3. Zwycięzcami Konkursu jest pięciu Uczestników, którzy podadzą najlepsze odpowiedzi konkursowe.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni najpóźniej w dniu 13.04.2018 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres podany przez Uczestnika.

5. Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie jest 5 egzemplarzy gry planszowej „Food Truck”. Każdy ze zwycięzców otrzyma jeden egzemplarz gry.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Wysyłka nagrody możliwa jest jedynie na terytorium Polski.
 4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych Regulaminem jego prawo do nagrody wygaśnie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z podania przez Uczestnika Konkursu błędnych bądź niezgodnych ze stanem faktycznym danych, służących do jego identyfikacji.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane działalnością firmy świadczącej usługi pocztowe lub zwrot przesyłki z nagrodą. W przypadku otrzymania zwrotu przesyłki wynikającego z winy Uczestnika Organizator zwolniony jest z obowiązku ponownego jej wysłania.

6. Reklamacje

 1. Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli Konkurs realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem oraz określeniem roszczeń na adres e-mail: info@foodtruckportal.pl
 3. Wszelkie reklamacje będzie rozpatrywał Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, za pośrednictwem którego została wysłana reklamacja.

7. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu.
 2. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany i usuwania.

8. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani związany z serwisem Facebook.
 2. Serwis Facebook zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu niniejszego Konkursu. Wszelkie roszczenia należy w pierwszej kolejności kierować do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość skontaktowania się ze Zwycięzcami Konkursu w celu przeprowadzenia działań marketingowych. Zezwolenie na publikację wizerunku Zwycięzcy Konkursu wraz z nagrodą jest dobrowolne i podlegało będzie wyłącznej decyzji Zwycięzcy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że zmiana ta nie naruszy praw Uczestników Konkursu nabytych przed ich wprowadzeniem.
 5. O wszelkich zmianach organizator będzie informować niezwłocznie na stronie www.foodtruckportal.pl lub poprzez Fanpage.
 6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 kwietnia 2018 r.